Probleme für Dezember 2019
1
Teamturnier, Teiler Ost, Ost-West in Gefahr
5
AK1072
32
J9872
West
Nord
Ost
Süd
 
 
1
Pass
1SA
5
X
Pass
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
Pass
4810
5
113
5SA
10
2
Teamturnier, Teiler Ost, Alle in Gefahr
-
K
AKJ76532
KQ64
West
Nord
Ost
Süd
 
 
Pass
Pass
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
1
1610
5
176
2
173
2
80
3SA
10
6
10
3
Teamturnier, Teiler Süd, Alle in Gefahr
QJ84
962
A10
KQ65
West
Nord
Ost
Süd
 
 
 
1
Pass
2
X
Pass
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
3
410
3SA
178
Pass
257
2SA
131
3
10
4
Teamturnier, Teiler Süd, Alle in Gefahr
KJ32
106
QJ2
Q1062
West
Nord
Ost
Süd
 
 
 
Pass
Pass
1
1SA
Pass
2
2
2
Pass
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
4
2810
3SA
128
3
153
2SA
11
3
20
Pass
20