Probleme für September 2011
1
Teamturnier, Teiler West, Ost-West in Gefahr
A9
KQ52
AQ109652
West
Nord
Ost
Süd
1
1
1SA
Pass
3SA
4
Pass
4
Pass
Pass
X
Pass
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
Pass
6510
5
203
4SA
21
6
10
2
Teamturnier, Teiler Nord, Nord-Süd in Gefahr
KQ9765
A8765
92
West
Nord
Ost
Süd
 
1SA
Pass
3SA
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
4
2310
Pass
459
4
172
4
22
4
01
X
10
3
Teamturnier, Teiler Süd, Alle in Gefahr
QJ10976
9
AQJ873
West
Nord
Ost
Süd
 
 
 
1
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
1
5710
4
219
2
71
X
20
2
10
4
Teamturnier, Teiler Süd, Ost-West in Gefahr
9
10
AK95
AKQ9764
West
Nord
Ost
Süd
 
 
 
1
X
1
Pass
2
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
5
1110
3
646
3
24
4
31
X
50
4SA
20
3SA
10
5
Teamturnier, Teiler Ost, Ost-West in Gefahr
AQ2
A107
865
J432
West
Nord
Ost
Süd
 
 
1
2
*
X
4
4
Pass
?
 
 
 
* schwacher Sprung
Antworten:
GebotStimmenWertung 
5
3710
6
218
5
02
Pass
281
4SA
20