Probleme für Februar 2010
1
Paarturnier, Teiler Ost, Nord-Süd in Gefahr
42
1098632
Q5
J96
West
Nord
Ost
Süd
 
 
3
4
Pass
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
6
1810
5
88
X
57
7
125
Pass
202
5
01
4SA
20
5
10
2
Paarturnier, Teiler Nord, Keiner in Gefahr
85
AK
AQ963
K1052
West
Nord
Ost
Süd
 
2
*
X
**
2
***
?
 
 
 
* Mutli / ** 12-14 bal. oder stark / *** Relay
Antworten:
GebotStimmenWertung 
X
4410
3
57
3SA
105
4SA
02
3
41
2SA
20
4
10
3
Paarturnier, Teiler West, Ost-West in Gefahr
J65
AK5
A10972
AK
West
Nord
Ost
Süd
2SA*
Pass
3
**
X
***
?
 
 
 
* 19-20 / ** Transfer / *** Ausspielkontra
Antworten:
GebotStimmenWertung 
3
4210
XX
219
Pass
11
4
01
4
01
4
20
4
Teamturnier, Teiler Ost, Ost-West in Gefahr
Q87542
-
AQ5432
A
West
Nord
Ost
Süd
 
 
1
2
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
4
1910
2
297
3
86
3
22
6
11
X
30
5
20
4
20
5
Teamturnier, Teiler Nord, Alle in Gefahr
A4
A
A7652
A10632
West
Nord
Ost
Süd
 
Pass
Pass
1SA*
?
 
 
 
* 12-14
Antworten:
GebotStimmenWertung 
X
4110
2SA
167
Pass
52
2
11
3SA
01
2
10
2
10
3
10